Direction & Animation : Motohiro Shirakawa(KOO-KI
song : Maki Nagayama(iima) music : Yuichi Nakamura(invis)
Design : Yumi Saito Animaion : Yumi Saito / Kento Nagata